Header Image

Voorwaarden en Privacy Policy

Voorwaarden:

HCE stelt zich niet  aansprakelijk/ verantwoordelijk voor;

Beschadiging, diefstal en of verlies van eigendommen behorende toe aan desbetreffende deelnemer van HCE 2024. Bij o.a diefstal, pesterijen in de eerste graad of vandalisme is de organisatie van HCE 2024 bevoegd de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname HCE kampweek 2024.

Lichamelijk letsel en/ of ziek worden van de deelnemer tijdens HCE 2024. Daar er al kosten/ reserveringen zijn gemaakt, heeft men geen aanspraak op geld teruggave.

De eventuele kosten die er worden gemaakt bij zorginstanties zijn voor eigen rekening.

Het is verboden het terrein van HCE 2024 te verlaten. Bij het verlaten van het terrein is de organisatie bevoegd de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname HCE 2024.

Het annuleren van een deelname aan HCE 2024. Bij annulering rekent de organisatie van HCE een dag som. Afhankelijk van de periode waarin annulering plaats vind, word er een berekening gemaakt.

Met een verklaring van huisarts en/of specialist blijft HCE bevoegd een vergoeding te vragen voor eventuele gemaakte kosten.

Het betreden van rood gemarkeerde gebieden in en om het gebouw.

Eventuele kosten die worden gemaakt door het Wel betreden van deze ruimtes zijn voor eigen rekening.

De deelnemer en verzorgende gaan ermee akkoord dat er tijdens de kampdagen van HCE 2024 foto’s en video’s worden gemaakt. Deze zijn eigendom van Hockey Camp Europe en kunnen worden gebruikt voor Hockey Camp Europe publieke pagina’s ter promotie.

Privacy Policy

Hockey Camp Europe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hockey Camp Europe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • –  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • –  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • –  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • –  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • –  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • –  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hockey Camp Europe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Hockey Camp Europe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • –  Administratieve doeleinden.
 • –  Deelname communicatie.
 • –  Deelname tijdens het evenement.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De deelname overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hockey Camp Europe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Achternaam;
 • –  Adres;
 • –  Woonplaats;
 • –  Land
 • –  Telefoonnummer / telefoonnummer ouders;
 • –  E-mailadres / e-mailadres ouders;
 • –  Geslacht;
 • –  Geboortedatum;
 • –  Lengte
 • –  Gewicht
 • Uw persoonsgegevens worden door Hockey Camp Europe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar met uitzondering van email adres die bewaren we 3 jaar.

Bijzondere persoonsgegevens van deelnemers worden door Hockey Camp Europe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Verlenen van medische hulp of ondersteuning in geval van nood. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Uitdrukkelijke toestemming van de speler of wettelijk vertegenwoordiger op het inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hockey Camp Europe de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen:

– Bijzondere medische persoonsgegevens of andere bijzonderheden.

Uw bijzondere persoonsgegevens worden door Hockey Camp Europe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de deelname aan Hockey Camp Europe en daarna maximaal 3 maanden.

Bijzondere persoonsgegevens van deelnemers worden door Hockey Camp Europe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Organiseren van het Hockey Camp

– Uitdrukkelijke toestemming van de speler of wettelijk vertegenwoordiger op het inschrijfformulier;

Uw bijzondere persoonsgegevens worden door Hockey Camp Europe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende het het evenement van de hockey camp Europe en daarna maximaal 1 jaar.

Foto-/filmmateriaal

Tijdens trainingen, wedstrijden, evenementen en activiteiten kunnen (team)foto’s of filmopnames gemaakt worden van leden en vrijwilligers. Foto- en filmmateriaal kan gebruikt worden voor plaatsing op de website, plaatsing op promotiematerialen en op de facebook-pagina, Instagram, Twitter van Hockey Camp Europe. Hiervoor wordt toestemming gevraagd van de speler of wettelijk vertegenwoordiger op het inschrijfformulier.

Al deze plaatsingen zullen gebeuren zonder naamsvermelding, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt verleend.

Bijzondere persoonsgegevens (zijnde foto’s/film) van deelnmers worden door Hockey Camp Europe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– promotie
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Uitdrukkelijke toestemming van de speler of wettelijk vertegenwoordiger op het inschrijfformulier;

Foto’s/filmopnames op de website en de facebook, Instagram en Twitter pagina van Hockey Camp Europe kunnen op verzoek verwijderd worden.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Hockey Camp Europe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het inschrijving formulier en deelname aan Hockey Camp Europe.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hockey Camp Europe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Hockey Camp Europe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Hockey Camp Europe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hockey Camp Europe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Achternaam;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres;
 • –  Geboortedatum;
 • –  Kopie ID (voor vrijwilligers vergoeding);
 • –  Bankgegevens (enkel voor functies waarvoor een vrijwilligersvergoeding geldt).

Uw persoonsgegevens worden door Hockey Camp Europe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Hockey Camp Europe verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • –  Administratieve doeleinde;
 • –  Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • –  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hockey Camp Europe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Achternaam;
 • –  (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • –  (Zakelijk) E-mailadres;
 • –  Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Hockey Camp Europe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, sponsor,

stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hockey Camp Europe de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • –  Voornaam;
 • –  Achternaam;
 • –  Telefoonnummer;
 • –  E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Hockey Camp Europe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, sponsor, stakeholder- /lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • –  De aanvraag en beoordeling voor evenementen vergunning (gemeente Sittard-Geleen).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Hockey Camp Europe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • –  Alle personen die namens Hockey Camp Europe van uw gegevens kennis kunnen nemen (waaronder Organisators en Hoofd Counselors), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • –  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • –  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
 •    of  technische incidenten;
 • –  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • –  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van        persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Hockey Camp Europe

Andy Tenbult